Regulis

Une Detule Mate si pues clamâ cussì se a rispiete cuatri regulis. Pocje robe, ma al è une vore impuartant lâ daûr di lôr.

 

1. La detule no à di vê nissun significât, o pûr e à di vê un significât che no si capis.

Cheste regule jê la plui impuartante. Chi si cjacare di assonance, ven a stai une cierte sonoritât da detule che a somee pandi un significât, ma in struc no vûl dî nuie. Un esempli al pues sclarî la cuistion. Cjapin la detule Cuant che il cjan al môf la code, al è miôr spalancâ il barcon. Nol à nissun significât, ma la sonoritât intal dîle a somee platâ alc. Invezit nol è propit nissun significât, anzit, no vûl dî nuie. Eco, alore, che la detule jê imbrocâde! Cun di plui, se si vûl meti dentri ancje une rime, sore dut inte part finâl, si pues fâlu.

2. La detule no à di jessi masse lungje. A bastin dôs frasis.

Regule di forme. Al è miôr che la detule a sedi curte. Ancje par chei che àn voie di imparâlis a memorie. Visìnsi che no à di vê cuatri peraulis in crôs, ma al podarès valê il criteri des dôs frasis. Cussì o sin a puest!

3. Se al è pussibil, la detule e à di cjapâ dentri dôs robis pardabon diferentis.

Cheste no je une regule fisse, ma a jude a rispietâ ancje la prime regule. Se o fasin riferiment al binomi fantastic di Rodari (che o crôt che tancj lu cognossin), subit o savarìn orientâsi dentri cheste regule.

Se ancje voaltris o volês mandâ une detule, scriveit ae direzion di pueste detulemate@gmail.com. Se no rispiete dal dut lis regulis metudis par sore, il nestri staff al pensarà a daus chel pôc di sugjeriment par regolâle e metile a puest. No sin espertons di detulis, ma insiemi a voaltris o cumbinarin. Po dopo, intal zîr di pôc timp la metarin inte pagjine “… Dai letôrs”.